Sơ đồ quá trình học Tin học MOS tại trung tâm CNTT&MTUD

Sơ đồ quá trình học Tin học MOS tại trung tâm CNTT&MTUD

Đăng bởi : Cam Duyen

LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH HỌC TIN HỌC MOS

Dành cho sinh viên:       Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

                                   Đại học Ngôn ngữ Anh

ü  Các ô màu xanh là sinh viên tùy chọn

 

ü  Các ô màu vàng là bắt buộc học/đạt được theo yêu cầu của CTĐT và Chuẩn đầu ra