Qui trình hoạt động của Trung tâm theo chuẩn ISO.

1. Giới thiệu

2. Chức năng nhiệm vụ

3. Mục tiêu chất lượng

4. Sơ đồ tổ chức

5. Qui trình xây dựng đề cương chi tiết

6. Qui trình lập danh sách lớp - thời khoá biểu

7. Lập hợp đồng giảng dạy

8. Ra đề thi

9. Quản lý bài thi

10. Quản lý điểm