LẬP TRÌNH WEB CƠ BẢN PHP

LẬP TRÌNH WEB CƠ BẢN PHP

SẼ RẤT HỮU ÍCH NẾU BẠN LÀ:

Học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ QUA KHÓA HỌC?

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

- Phân tích bố cục của website
- Sử dụng HTML và CSS để tạo layout và style chung
- Sử dụng HTML5 & CSS3 trong thiết kế trang web
- Hoàn chỉnh Web layout
- Áp dụng các kiến thức cơ bản về lập trình PHP trong việc giải quyết các bài toán đơn giản.

KHOẢN ĐẦU TƯ DÀNH CHO KHÓA HỌC:

- 5 tuần, 3 giờ x 2-3 buổi/ tuần
- Tổng số giờ: 30 giờ Học phí: 1.200.000 đồng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

- Tổng quan về lập trình Web
- Tổng quan, môi trường làm việc HTML
- Xây dựng trang web với HTML
- Các tag cơ bản
- Định dạng trang HTML
- Định dạng văn bản, hiển thị các ký tự đặc biệt thường dùng
- Hình ảnh, danh sách, liên kết Bảng biểu
- Xây dựng trang với web HTML5
- Cấu trúc cơ bản HTML5 Các tính năng mới Thẻ form
- Sử dụng CSS trong trang web
- Các loại CSS Tạo và sử dụng các CSS Một số style thường dùng
- Sử dụng CSS3 trong trang web
- Một số thuộc tính mới trong CSS3
- Xây dựng layout web
- Phân tích layout Xây dựng layout
- Tổng quan lập trình PHP
- Giới thiệu Biến, hằng, toán tử
- Phạm vi hoạt động của biến
- Tham chiếu Phạm vi hoạt động của biến
- Cấu trúc điều kiện
- Cấu trúc rẽ nhánh if Toán tử ?: Cấu trúc chọn lựa switch
- Cấu trúc lặp for foreach while do … while
- Sử dụng break và continue trong cấu trúc lặp 

LỊCH HỌC:

- Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần (18h00 - 21h00)