Danh sách học phần TIn học đại cương 1 đợt 1 dành cho lớp QTNH-KS K04.

Đăng bởi : Admin
05-10-2019

Trung tâm thông báo tới các bạn về danh sách lớp học phần Tin học đại cương 1 đợt 1 bổ sung cho sinh viên lớp Quản trị nhà hàng khách sạn K04.

Danh sách cụ thể:

1. Lớp chiều thứ 2: phòng máy 01 (A106) cơ sở 2 (13h00-17h20)

2. Lớp chiều thứ 3: phòng máy 01 cơ sở 1 (13h00-17h20)

3. Lớp chiều thứ 4 cơ sở 1: phòng máy 1 cơ sở 1 (13h00-17h00)

4. Lớp chiều thứ 4 cơ sở 2: phòng máy 1 (A106) cơ sở 2 (13h00-17h00)

5. Lớp chiều thứ 7 cơ sở 1: phòng máy 1 cơ sở 1 (13h00-17h20)

6. Lớp chiều thứ 7 cơ sở 2: phòng máy 1 (A106) cơ sở 2 (13h00-17h00)